Všeobecné dodací podmínky

S platností od 1.1.2014 jsou platné všeobecné dodací podmínky firmy Moderní škola s.r.o


I.

Prodávající: Moderní Škola, s. r. o.
Se sídlem: K Rybníčkům 332, 747 81 Otice
IČ: 28607376, DIČ: CZ28607376

Společnost zastoupená Klárou Holíkovou, jednatelkou
Společnost je evidovaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě pod, spisovou značkou C 44394

II.

ÚČEL

Všeobecné dodací podmínky upravují základní podmínky, za kterých prodávající prodává a kupující kupuje zboží, není-li v písemné smlouvě uzavřené mezi stranami sjednáno jinak. Konkretizace zboží se bude uskutečňovat zpravidla na podkladě požadavku/ů kupujícího uplatňovaných e-mailem, osobně, telefonicky či písemně. Vyjasněné požadavky potvrdí kupující případně objednávkou.

Prodávající podle okolností a obchodní potřeby předloží kupujícímu nabídku, jejíž závaznost (není-li výslovně uvedeno jinak) činí pět pracovních dnů od jejího odeslání. Přijme-li kupující nabídku (mailem, osobně, telefonicky či písemně), dodá prodávající sjednaný předmět plnění v dohodnutém čase dodávky, či navrhne upřesnění předmětu a času.

Kupní smlouva je považována též za potvrzenou předáním zboží kupujícímu nebo je-li zboží dopravováno třetí osobou, předáním zboží prvnímu dopravci.

Předkládané vzorky nejsou určeny k dalšímu prodeji ani užití a jejich velikost, vlastnosti fyzikální, chemické, vzhledové či estetické nejsou pro posouzení vlastností dodaného zboží závazné, není-li výslovně sjednáno jinak.

Užití zboží

Dodané zboží je možné použít pouze v souladu s účelem, pro který je určeno. Následky, vzniklé použitím zboží k jiným účelům nebo jiným než stanoveným způsobem, nese v plném rozsahu kupující a prodávající za takové následky nenese odpovědnost. Doporučení prodávajícího a jím poskytované bezplatné technické konzultace vycházejí z dokumentace a dalších údajů poskytnutých kupující stranou, které prodávající neprověřuje. Prodávající nenese odpovědnost za nesprávnost či neúplnost vstupních informací a strany vylučují ručení a odpovědnost prodávajícího za technické a jiné poradenství.

III.

CENA ZBOŽÍ

Cena zboží se určuje, není-li jiné písemné dohody, v návaznosti na charakter odběru zboží takto:

a) Odběr ze skladu

Tímto odběrem se rozumí odběr zboží ze skladu (prodejny) prodávajícího. Cena zboží je sjednána v návaznosti na nabídku prodávajícího, nebyla-li předložena prodávajícím nabídka nebo   v pochybnostech platí, že byla sjednána ve výši uvedené ve faktuře, pokud kupující fakturovanou cenu do splatnosti faktury nerozporuje. Rozporuje-li kupující účtovanou cenu, platí za sjednanou cena ve výši podle platného ceníku prodávajícího ke dni plnění. Ceník prodávajícího je zveřejněn na webových stránkách www.moderniskola.eu.

Kupní cena se rozumí EX WORKS (ze skladu prodávajícího).

b) Odběr přímé (traťové) dodávky

Odběrem přímé dodávky je odběr zboží přímo od výrobce nebo dodavatele prodávajícího do místa určeného kupujícím.

Cena zboží se stanoví na základě dohody smluvních stran individuálně pro každou dodávku, a to e-mailem, faxem nebo písemně.

V případě pochybností platí, že cena zboží byla dohodnuta ve výši uvedené v nabídce prodávajícího nebo není-li nabídka, v potvrzení objednávky prodávajícím nebo není-li ani potvrzení objednávky, ve faktuře vystavené prodávajícím. Rozporuje-li účtovanou cenu kupující do splatnosti faktury, platí za sjednanou cena uvedená v platném ceníku prodávajícího ke dni uskutečnění plnění, který je publikován na www.moderniskola.eu.

c) Vratné obaly

V případě, že je zboží dodáváno ve vratných obalech, popřípadě paletách, je kupující oprávněn prodávajícímu tyto obaly/pakety vrátit a to nejpozději do 6 měsíců od uskutečnění dodání zboží na paletách nebo ve vratných obalech. Kupující na vrácené palety vystaví fakturu, jejíž přílohou bude vrácenka, čísla dodacích listů a faktur, vztahujících se k dodávce, jejíž byly palety součástí. Prodávajícím jsou přijímány pouze palety/obaly nepoškozené, palety/obaly, které budou vykazovat opotřebení většího rozsahu než je obvyklé, je prodávající oprávněn odmítnout převzít.

IV.

PLATEBNÍ PODMÍNKY

Úhrada kupní ceny bude probíhat na základě fakturace prodávajícího, není-li dále v této smlouvě uvedeno jinak. Prodávající je oprávněn fakturovat dnem dodání zboží.

Splatnost faktury činí 7 dnů ode dne vystavení faktury prodávajícího, a to i v případě, že si kupující fakturu v uvedené lhůtě nepřevezme.

Peněžní závazek placený prostřednictvím banky je splněn včas, byla-li platba připsána na účet prodávajícího v uvedené lhůtě.

Kupující □ souhlasí, □ nesouhlasí se zasíláním faktur elektronickou formou na emailovou adresu

……………………………………………………………………..

V.

VÝHRADA VLASTNICTVÍ

Smluvní strany se dohodly, že vlastnictví k prodávané věci přechází na kupujícího až dnem úplného zaplacení kupní ceny. Při částečné úhradě u dodávky více druhů zboží je prodávající oprávněn uplatnit vlastnické právo (např. odebráním zboží) vůči jím vybranému sortimentu dodaného zboží.

Kupující je oprávněn v rámci své podnikatelské činnosti dále prodávat a zpracovávat dodané zboží, jestliže však nezaplatil plnou cenu dodaného zboží, je povinen písemně upozornit své zákazníky na výhradu vlastnictví prodávajícího.

VI.

ZPŮSOB DODÁNÍ

Není-li prodávající povinen podle smlouvy dodat zboží na určité místo, je jeho povinnost dodat zboží splněna jeho předáním prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího, jestliže smlouva stanoví odeslání zboží prodávajícím. Prodávající umožní kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci, pokud tato práva nemá kupující na základě přepravní smlouvy.

Pokud si odběr zboží zajišťuje kupující, je povinna jím určená přebírající osoba potvrdit převzetí zboží na dodacím listě a vypsat zároveň i své výše uvedené identifikační údaje a na požádání předložit potřebné doklady. 

VII.

NEBEZPEČÍ ŠKODY NA ZBOŽÍ

Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží, nebo jestliže tak neučiní včas, v době, kdy mu prodávající umožní nakládat se zbožím a kupující poruší smlouvu tím, že zboží nepřevezme.

Má-li kupující převzít zboží od jiné osoby, než je prodávající, přechází nebezpečí škody na zboží na kupujícího v době stanovené pro dodání zboží, jestliže v této době bylo kupujícímu umožněno nakládat se zbožím a o této možnosti kupující věděl. Je-li kupujícímu umožněno nakládat se zbožím nebo dozví-li se o této možnosti teprve později, přechází nebezpečí v době, kdy má tuto možnost a dozví se o ní.

Jestliže je prodávající povinen podle smlouvy předat zboží dopravci v určitém místě pro přepravu zboží kupujícímu, přechází na kupujícího nebezpečí škody na zboží jeho předáním dopravci v tomto místě. Jestliže kupní smlouva zahrnuje povinnost prodávajícího odeslat zboží, avšak prodávající není povinen předat zboží dopravci v určitém místě, přechází nebezpečí škody na zboží na kupujícího, když zboží je předáno prvnímu dopravci pro přepravu do místa určení. Skutečnost, že prodávající nakládá s doklady vztahujícími se k přepravovanému zboží, nemá vliv na přechod nebezpečí škody na zboží.

VIII.

DOKLADY

Prodávající je povinen předat kupujícímu doklady, jež jsou nutné k převzetí a užívání zboží. V pochybnostech se má za to, že prodávající tuto povinnost splnil.

Při odběru přímé dodávky je kupující povinen neprodleně po dodání zboží na sjednané místo předat prodávajícímu dodací list výrobního závodu (případně zaslat e-mailem) Kupující je povinen potvrdit správnost množství a kvalitu dodaného zboží do 1 týdne stejným způsobem.

IX.

ZÁRUKY, REKLAMACE A PORUŠENÍ ZÁVAZKU

Není-li smlouvou sjednáno jinak, platí pro kupujícího záruka v délce 24 měsíců, v případě, že výrobce dodávaného zboží poskytuje záruku delší, platí tato délka záruky.

Při použití zboží je kupující povinen dodržet technologické postupy nebo způsob použití předepsaný výrobcem. Vady množství lze uplatnit pouze při převzetí zboží, přičemž neuplatněním takového nároku řádně a včas práva kupujícího z odpovědnosti za vady množství zanikají.

Způsobí-li prodávající vadným plněním prokazatelně škodu, sjednávají strany omezení odpovědnosti prodávajícího ve výši 15% z ceny dodaného zboží v rámci konkrétní dodávky, ze které škoda vznikla. Jedná se zejména o nepředvídatelné škody vzniklé kupujícímu ze smluvních vztahů s jeho zákazníky.

Oprávněné reklamace budou vyřízeny dodáním chybějícího zboží, výměnou vadného zboží za bezvadné, popř. dohodou o poskytnutí slevy.

Odmítne-li kupující převzít dohodnuté zboží, je povinen k výzvě prodávajícího mu zaplatit smluvní pokutu ve výši 25% z ceny odmítnutého zboží, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak.

Zruší-li kupující objednávku zboží, které není standardně skladem nebo je na zakázku, zavazuje se prodávajícímu zaplatit odstupné k jeho výzvě odstupné ve výši 80% ceny takového zboží, nedohodnou – li se smluvní strany písemně jinak.

X.

DOBA PLATNOSTI

Tyto všeobecné dodací podmínky platí do jejich odvolání nebo změny.

XI.

SMLUVNÍ SANKCE

Nezaplatí-li kupující řádně a včas dohodnutou kupní cenu, je kupující povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

Při porušení nebo ohrožení platební kázně kupujícího si prodávající vyhrazuje podmínit další dodávku zboží úhradou v hotovosti při dodání nebo bezhotovostně před dodáním (předfakturou), neučiní – li tak kupující, je prodávající oprávněn pozastavit dodávky zboží .

XII.

ZÁVAZKOVÝ LIMIT

Závazkový limit je částka, kterou nesmí přesáhnout součet všech závazků po i před splatností, které má z obchodů uzavřených dle této smlouvy v jednom okamžiku kupující vůči prodávajícímu.

Prodávající a kupující stanoví pro vzájemné obchody závazkový limit.

Pokud veškeré závazky kupujícího vůči prodávajícímu přesáhnou limit uvedený výše, není prodávající povinen realizovat jakékoliv další dodávky zboží, případně pouze při úhradě předem nebo v hotovosti při dodávce zboží.

XIII.

OSTATNÍ USTANOVENÍ

Smluvní strany souhlasí, že vynaloží veškeré úsilí k tomu, aby své případné spory vyplývající z této smlouvy vyřešily smírnou cestou novým ujednáním či formou dodatku k této smlouvě.

Veškeré spory, u nichž nedojde k vyřešení vzájemnou dohodou, budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho Řádu a pravidel jedním rozhodcem jmenovaným předsedou Rozhodčího soudu.

Místo konání takového jednání rozhodčího soudu bude Zlín, Česká republika. Nález rozhodčího soudu je konečný a závazný pro obě smluvní strany a jeho výkonu se lze domáhat u kteréhokoli příslušného soudu.

Právní vztahy vyplývající z této smlouvy a touto smlouvou neupravené se řídí ustanoveními § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění a předpisy souvisejícími.

Smluvní strany výslovně sjednávají, že veškeré dodávky zboží mezi stranami se řídí ujednáními těchto Všeobecných dodacích podmínek, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak.

Smluvní strany se výslovně dohodly, že na smlouvu se nebudou aplikovat § 1799 a § 1800 NOZ (jejich aplikace se vylučuje)

Smlouva je uzavřena jen tehdy, je-li dohoda o celém obsahu smlouvy. Vylučuje se aplikace § 1740 odst. 3 NOZ a § 1751 .

Tato smlouva je sepsána ve 2 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.

Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky odsouhlasenými smluvními stranami.

Níže podepsané osoby prohlašují, že jsou oprávněny jednat a podepisovat za smluvní strany, jak toto vyplývá z výpisu z obchodního rejstříku /resp. živnostenských listů/, které tvoří přílohu této smlouvy.

Tato smlouva a její ustanovení nahrazují dříve uzavřené smlouvy o všeobecných dodacích podmínkách.

Smluvní partner - kupující prohlašuje, že se necítí být a nepovažuje se za slabší smluvní stranu v porovnání s Moderní Škola, s. r. o. a s  obchodními podmínkami Moderní Škola, s. r. o. se podrobně seznámil, podrobně je s Moderní Škola, s. r. o. projednal a souhlasí s nimi.

Smluvní strany se výslovně dohodly a svým podpisem potvrzují, že změna okolností anebo nemožnosti plnění na straně jedné z nich není důvodem k ukončení smlouvy.

Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že souhlasí s jejím obsahem, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle a nebyla ujednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz tohoto připojují své podpisy.

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.“, eviduje-li poplatník v daném pokladním místě tržby v běžném režimu.

XIV.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vytvořením objednávky v našem E shopu souhlasíte se zpracováním svých osobních údajů (jméno, příjmení, úplná adresa a všechno Vámi objednané zboží) v našich počítačových sestavách. 

Vaše osobní údaje shromažďujeme za účelem zpracování a vyřízení Vaší objednávky. Vaše jméno, příjmení a úplná adresa slouží pouze ke zdárnému vyřízení a doručení Vaší zásilky.

Vaše osobní údaje jsme nikdy neposkytli a ani nikdy neposkytneme jiné osobě.

Tento postup a podmínky nám nařizuje nové nařízení Evropské unie na ochranu osobních údajů - GDPR.

Moderní škola