Skip to main content

Všeobecné obchodní podmínky dodávek zboží
společnosti Moderní škola s.r.o.


I.Rozsah platnosti

Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi společností Moderní škola s.r.o. jako prodávajícím na straně jedné a kupujícím na straně druhé (dále jen „kupní smlouva“). Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před zněním těchto všeobecných obchodních podmínek.

II.Dodací podmínky, místo a způsob splnění, dopravní dispozice

 1. Místem plnění je sídlo či provozovna prodávajícího.
 2. Prodávající splní závazek dodat zboží dle této smlouvy jeho odevzdáním kupujícímu. Odevzdáním zboží kupujícímu se rozumí předání zboží v sídle prodávajícího, předání zboží dopravci k přepravě nebo dodání zboží na místo určení, sjednaného kupní smlouvou.
 3. Je-li termín dodání zboží vázán na jakoukoli nutnou či objektivně nezbytnou součinnost kupujícího má prodlení kupujícího s poskytnutím této součinnosti za následek vznik běhu nové dodací lhůty v původně sjednané délce, která započne běžet ode dne úplného splnění součinnosti shora uvedené. Toto ujednání nevylučuje právo prodávajícího odstoupit od smlouvy v plném či částečném rozsahu z důvodu porušení smluvních povinností kupujícího a současně nevylučuje právo prodávajícího na náhradu škody způsobené mu tímto kupujícím.
 4. Pokud kupující nepřevezme včas zboží, vyzve jej písemně prodávající k dodatečnému převzetí zboží a stanoví mu dodatečnou lhůtu k převzetí. Marným uplynutím této dodatečné lhůty je splněna povinnost prodávajícího dodat zboží. Pokud kupující nepřevezme zboží do 10 dnů od uplynutí výše uvedené dodatečné lhůty, může prodávající dle své volby od smlouvy odstoupit, zboží prodat jinému zájemci a požadovat po kupujícím náhradu škody ve výši rozdílu odpovídajícího sjednané ceně a ceně, za kterou bylo zboží skutečně prodáno, nebo zboží zlikvidovat na účet kupujícího, přičemž toto ujednání nemá vliv na povinnost kupujícího zaplatit kupní cenu zboží.

III. Platební podmínky

 1. Cena zboží je určena dohodou, je bez DPH, dopravného a balného.
 2. Kupující se zavazuje zaplatit kupní cenu nejpozději ve lhůtě splatnosti faktury.
 3. Kupující není oprávněn zadržet celou nebo část kupní ceny z důvodu jakýchkoliv protipohledávek za prodávajícím ani z důvodu reklamace a není oprávněn provést jednostranný zápočet vůči vyúčtované kupní ceně zboží ani úrokům z prodlení. Pro případ porušení uvedeného ujednání se sjednává smluvní pokuta ve výši odpovídající zadržené nebo jednostranně započtené částky, kterou je kupující povinen bez odkladu zaplatit prodávajícímu.
 4. V případě prodlení kupujícího s placením faktury, sjednané zálohy, či jiného finančního závazku uhradí kupující prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,4 % z nezaplacené částky za každý i započatý den prodlení. Nárok na náhradu škody není touto smluvní pokutou dotčen.

IV. Nabytí vlastnického práva

Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží až po úplném zaplacení jeho kupní ceny včetně DPH, přepravného a balného.

V. Nebezpečí škody na zboží

 1. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem jeho převzetí.
 2. Převzetí zboží je kupující povinen potvrdit na dodacím listu. V případě do dání zboží na jiné místo určení je zboží prodávajícím kupujícímu dodáno a nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží kupujícím od dopravce prodávajícího. Převzetí zboží od dopravce je kupující povinen potvrdit na dodacím listu.

VI. Záruční doba

 1. Prodávající poskytuje záruku na zboží v délce 24 měsíců ode dne dodání zboží za podmínky dodržení postupů pro jeho montáž, skladování a manipulaci.
 2. Záruka, dle předchozího odstavce, se nevztahuje na
  1. opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním;
  2. vady vzniklé nevhodným používáním zboží, vedlo-li k jeho poškození;
  3. vady vzniklé nedodržením pokynů uvedených v dokumentaci ke zboží;
  4. vady vzniklé v důsledku poškození zboží živly (např. povodně) nebo jiným jednáním, které nebylo možné předvídat.
 3. Strany si ujednaly, že pokud bude plnění podle této smlouvy vadné a vada bude odstranitelná, nemůže kupující požadovat slevu z ceny, pokud je vada odstranitelná a prodávající v rozumném čase a řádně vadu odstraní či předmět plnění vymění za bezvadný.
 4. Prodávající nese odpovědnost za škodu, kterou zaviní porušením svých povinností. Prodávající nenese odpovědnost za ušlý zisk kupujícího a nese odpovědnost za skutečnou škodu maximálně do výše ceny zboží uhrazeného kupujícím, na jehož základě došlo ke vzniku škody.

VII. Vyšší moc

Termín plnění dle kupní smlouvy může být přiměřeně prodloužen, bez nutnosti uzavřít dodatek ke kupní smlouvě, jestliže dojde k přerušení plnění kupní smlouvy z důvodů způsobených nepříznivými klimatickými podmínkami, či nepředvídatelnou a nepřekonatelnou překážkou vzniklou nezávisle na vůli stran (tzv. vyšší moc) ve smyslu ust. § 2913 odst. 2 občanského zákoníku. Pro účely kupní smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na vůli smluvních stran, které jsou smluvními stranami neovlivnitelné a jejichž výskyt nebyl a ani nemohl být, při obvyklé péči, žádné ze smluvních stran ke dni uzavření této smlouvy znám. Za vyšší moc strany výslovně považují vliv působení COVID-19 a na ně dopadajících vnitrostátních a mezinárodních opatření, která by byla eventuálně po uzavření kupní smlouvy nově přijata, jakož i možný dopad karanténních opatření znemožňující plnění smlouvy a výpadky v dodávkách surovin či výrobků nezbytných k plnění této smlouvy. Smluvní strany, s ohledem na nepředvídatelnost dalšího vývoje působení COVID-19 upřednostňují extenzivní výklad § 2193 odst. 2 občanského zákoníku. Smluvní strany jsou povinny se o překážce vyšší moci bez zbytečného odkladu navzájem vyrozumět písemně (v kopii na email) s tím, že po dobu trvání této překážky není smluvní strana, dotčená překážkou vyšší moci, v prodlení se splněním svých závazků, přijatých kupní smlouvou. Pominou-li důvody vyšší moci, pro které bylo plnění kupní smlouvy přerušeno, zavazují se smluvní strany o této skutečnosti neprodleně obdobným způsobem vzájemně vyrozumět a společně projednat další postup.

VIII. Ochrana osobních údajů

 1. Ochrana osobních údajů kupujícího (subjekt údajů) je poskytována v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováváním zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
 2. Prodávající (správce) zpracovává pouze přesné osobní údaje, které získala v souladu s nařízením GDPR a ZOOÚ, přičemž tyto osobní údaje shromažďuje a zpracovává pouze za stanoveným účelem, v rozsahu a po dobu nezbytnou pro naplnění tohoto stanoveného účelu. Zpracování osobních údajů je tak nezbytné k (i) dodržení právních povinností společnosti, (ii) k jednání o uzavření nebo změně smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, a pro následné plnění takové smlouvy, (iii) ochraně práv a právem chráněných zájmů správce nebo jiné dotčené osoby. V případě, že subjekt údajů osobní údaje společnosti neposkytne, nebude správce zejména schopen plnit své povinnosti k naplnění účelu smluvního vztahu se subjektem údajů.
 3. U správce nedochází k automatizovanému zpracování osobních údajů (profilování) spočívající v jejich použití k hodnocení některých osobních aspektů vztahujících se k fyzické osobě.
 4. Zpracování osobních údajů je prováděno v místě podnikání správce, a to i jednotlivými pověřenými zaměstnanci správce, příp. zpracovatelem. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, popř. i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Za tímto účelem přijal správce technicko-organizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují právo subjektů údajů na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů. V souladu se lhůtami uvedenými ve vnitřním předpise správce či v příslušných právních předpisech budou osobní údaje zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích jak ze smluvního vztahu, tak i z příslušných právních předpisů.
 5. Zpracováním osobních údajů může správce pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.
 6. Subjekt údajů má právo od správce požadovat (i) přístup k osobním údajům týkajícím se subjektu údajů, (ii) jejich opravu nebo výmaz, (iii) omezení zpracování, (iv) právo vznést námitku proti zpracování, jakož i (v) právo na přenositelnost údajů.
 7. Uděluje-li subjekt údajů správci souhlas se zpracováním osobních údajů má právo tento souhlas kdykoliv odvolat, a to ve stejné formě v jakém jej poskytl.
 8. Subjekt údajů má právo podat stížnost ohledně zpracování jeho údajů správcem k Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

IX. Zasílání obchodních sdělení

 1. Kupující souhlasí ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

X. Závěrečná ustanovení

 1. Prodávající je vázán svým návrhem na uzavření kupní smlouvy po dobu 7-mi dnů ode dne jeho odeslání kupujícímu. Pokud v této lhůtě prodávající neobdrží písemně potvrzený návrh zpět, k uzavření smlouvy nedojde, ledaže ji prodávající následně akceptuje.
 2. Práva prodávajícího vyplývající z této smlouvy či jejího porušení se promlčují ve lhůtě čtyř (4) let ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé
 3. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran
 4. Strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
 5. Strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž k datu podpisu této smlouvy věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve vztahu k uzavření této smlouvy. Kromě ujištění, která si strany poskytly v této smlouvě, nebude mít žádná ze stran žádná další práva a povinnosti v souvislosti s jakýmikoliv skutečnostmi, které vyjdou najevo a o kterých neposkytla druhá strana informace při jednání o této smlouvě. Výjimkou budou případy, kdy daná strana úmyslně uvedla druhou stranu ve skutkový omyl ohledně předmětu této smlouvy.
 6. Odpověď kupujícího, podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, s dodatkem nebo odchylkou, není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.
 7. Kupující přebírá podle § 1765 občanského zákoníku riziko změny okolností.
 8. V případě, kdy bude smluvní pokuta snížená soudem, zůstává zachováno právo na náhradu škody ve výši, v jaké škoda převyšuje částku určenou soudem jako přiměřenou, a to bez jakéhokoliv dalšího omezení.
 9. Pokud jakýkoliv právní předpis stanoví pokutu (penále) pro porušení smluvní povinností (kdykoliv během trvání této smlouvy), pak nebude takovým nárokem nijak dotčeno právo prodávajícího na náhradu škody ve výši, v jaké převyšuje penále stanovené zákonem.
 10. Pro vyloučení pochybností strany výslovně potvrzují, že jsou podnikateli, uzavírají kupní smlouvu při svém podnikání, a na tuto smlouvu se tudíž neuplatní ustanovení § 1793 občanského zákoníku (neúměrné zkrácení).
 11. Strany vylučují aplikaci následujících ustanovení občanského zákoníku na tuto smlouvu: § 557 (pravidlo contra proferentem), § 1805 odst. 2 (zákaz ultra duplum) a § 2950 (škoda způsobená informací).
 12. Kupující – spotřebitel má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).
 13. Žádný závazek z kupní smlouvy či plynoucí z těchto všeobecných obchodních podmínek není závazkem fixním, ledaže je v kupní smlouvě výslovně sjednáno jinak.
 14. Strany výslovně potvrzují, že základní podmínky kupní smlouvy jsou výsledkem jednání stran a každá ze stran měla příležitost ovlivnit obsah základních podmínek kupní smlouvy.
 15. Ostatní práva a povinnosti smluvních stran se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.
 16. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem s tím, že veškeré spory budou řešeny příslušnými českými soudy.
 17. Jakékoliv dodatky, změny a doplnění těchto všeobecných obchodních podmínek nebo kupní smlouvy jsou platné pouze tehdy, jsou-li písemně odsouhlaseny oběma smluvními stranami.

V Oticích dne 1.3.2022